Kontakt info@apelsingredelin.se

Radon i hemmet

Radon är en gas som sönderfaller till radioaktiva radondöttrar, metallatomer, som häftar fast vid dammpartiklar. Dessa kan vara cancerframkallande när de andas in och fastnar i lungorna. Radon luktar eller syns inte men kan upptäckas kan vid mätningar.

För att upptäcka radon behöver du mäta radonhalten i ditt hus. Detta görs oftast genom små dosor som placeras ut i hemmet och som mäter halten av radonet i inomhusluften. Dosorna plockas ner efter några månader och skickas på analys och om halten är över 200 Bq/m3 är en radonsanering att föredra.

Hur kommer radon in?

Radon finns överallt, men även i byggnadsmaterial. Allt byggnadsmaterial som baseras på sten så som betong och tegel innehåller radium som sönderfaller till radon som i sin tur sönderfaller till radondöttrarna. Mest radon hittas i hus byggda med så kallad blåbetong, en lättbetong, men gasen kan även komma ur marken, luften eller vattnet och vidare in i huset med ventilationen. Markradon är det vanligaste och på vissa håll finns det ökad risk för radon, rullstensåsar brukar ha mer radon än lerjord. Detta beror på att det hela tiden sipprar gas ur marken, och det är lättare för gasen att leta sig upp där marken är porösare.

Sanera radon

För att veta vilken åtgärd som krävs måste du veta varifrån radonet kommer. Radon från byggnadsmaterial kan kräva en förbättrad ventilation, radontapeter eller extra puts. En radontapet är viktig att hålla intakt, ett hål efter en tavelspik gör att radonet sprider sig igen.

Markradon kan minimeras genom att täta husets sprickor och grund. Att skapa ett undertryck i huset kan göra att markluften inte sugs in, men det kan även behövas en radonbrunn eller radonsug. Radonbrunnar kan flera grannar dela på och på sätt gå ihop om kostnaden för att installera en sådan. Ventilationen i huset kan behöva förbättras även om det gäller markradon.

Skulle radonet komma in med vattnet så krävs det oftast inte mer än en radonavskiljare så att vattnet luftas ordentligt. Det är betydligt värre att andas in radondöttrarna i lungor och luftvägar än vad det är att dricka dem, men oavsett hur radonet än kommer in så är vädring och ventilation A och O.